Verschil diefstal en oplichting

Geplaatst op: 22 april 2018

Voor een veroordeling ter zake van oplichting in de zin van art. 326 Sr is vereist dat iemand wordt bewogen – voor zover hier relevant – tot de afgifte van enig goed. De strafbare handeling is gelegen in het de ander bewegen tot de afgifte van enig goed. Mede daarin onderscheidt oplichting zich van verduistering en diefstal. Voor strafbaarheid is de daadwerkelijke afgifte van het goed vereist. Daarbij moet het goed uit de beschikkingsmacht van de ander geraken (zie bijv. HR 13 juni 1995, NJ 1995/635, bij afpersing) Daarbij komt dat de ander tot afgifte moet zijn bewogen door één van de in de delictsomschrijving geformuleerde oplichtingsmiddelen.

Lees meer >


Pinnen van rekening met gestolen bankpas levert diefstal door middel van valse sleutel op

Geplaatst op: 10 november 2017

Het pinnen van geld bij een geldautomaat met een gestolen bankpas levert diefstal door middel van een valse sleutel op. Dat blijkt uit de jurisprudentie. Een andere situatie is het wanneer met die bankpas betalingen in een winkel worden gedaan, terwijl de verdachte het geld niet zelf in handen krijgt. Het is de vraag of dit diefstal kan opleveren. 

Lees meer >


Goederen meenemen als onderpand is vaak we diefstal

Geplaatst op: 17 februari 2017

Een verhuurder die de huisraad meeneemt als onderpand, voordat de huurovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd, maakt zich schuldig aan diefstal, zelfs als de verhuurder niet de bedoeling had om die goederen te houden maar later aan de huurder terug te geven (HR 26 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1426).

Lees meer >


Diefstal gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd in een woning of besloten erf waarop woning staat

Geplaatst op: 13 februari 2017

In artikel 311 lid 1 sub c Sr. is strafbaar gesteld:
"diefstal gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, in een woning of op een besloten erf waarop een woning staat, door iemand die zich aldaar buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevindt".
Deze vorm van diefstal wordt aangeduid als een gekwalificeerde diefstal en kent een hogere straf dan de eenvoudige diefstal, te weten een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar. 

Wanneer de diefstal ook nog eens door twee of meer personen wordt gepleegd (in vereniging) en/of er sprake is van braak, verbreking, inklimming of het gebruik van een valse sleutel, bedraagt de maximale gevangenisstraf zelfs 9 jaren!

Van deze vorm van gekwalificeerde diefstal is uitsluitend sprake indien de diefstal niet alleen plaatsvindt gedurende de voor nachtrust bestemde tijd, maar deze ook in een woning of op een besloten erf waarop een woning staat, door iemand die zich daar buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevindt, wordt uitgevoerd.

Gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd

Of er sprake is van voor de nachtrust bestemde tijd moet worden verstaan, zal steeds afhangen van de plaatselijke omstandigheden. Het is niet van belang of de bewoner van de woning zelf op dat moment pleegt te slapen. 
In het algemeen wordt wel de tijd tussen 22:00 uur en 07:00 uur aangehouden.

Woning of besloten erf waarop woning staat

Een woning is de plaats waar de mens feitelijk zijn privéleven leidt en die hij van de buitenwereld afsluit. Het moet een bewoonde woning zijn, in die zin dat de woning zelf in gebruik is. Niet is vereist dat de bewoner op het moment van de diefstal ook zelf thuis is. 
Onder een woning wordt ook verstaan:

  • Een woonwagen,
  • Een woonschip 
  • Een camper

Voorwaarde is wel dat het gaan om woningen of bewoonbare vervoersmiddelen, voor permanent verblijf.

Tenlastelegging buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende

Regelmatig komt het voor dat de officier van justitie wel in de tenlastelegging opneemt dat de diefstal plaatsvond gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd in een woning of op een besloten erf, maar niet dat de verdachte zich buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende in de woning bevond. Als de officier dat vergeet ten laste te leggen, kan de rechter het feit wel bewezen verklaren, maar moet de rechter de verdachte ontslaan van alle rechtsvervolging omdat het bestanddeel 'wederrechtelijk' ontbreekt (Rechtbank Den Haag, 12 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:9590 en zie ook de conclusie van de A-G mr. Harteveld, ECLI:NL:PHR:2015:425).


Wanneer poging diefstal

Geplaatst op: 12 februari 2017

Tanken priveauto met tankpas werkgever – diefstal of verduistering

Geplaatst op: 10 februari 2017

Het tanken met de tankpas van de werkgever is uiteraard toegestaan voor zover daarmee wordt getankt voor de zakelijke auto van de werkgever, maar niet voor een privéauto. Als de werknemer dat toch doet, dan levert dat verduistering op. Wanneer de tankpas echter niet door de werkgever was verstrekt, maar de werknemer die heeft gevonden of gestolen en vervolgens heeft getankt, levert dat een diefstal van geld met behulp van een valse sleutel op, zie LJN: BM6893, Gerechtshof Amsterdam, 20 april 2010

Lees meer >


Diefstal elektriciteit pas bij daadwerkelijk verbruik

Geplaatst op: 06 februari 2017

Er is pas sprake van diefstal van elektriciteit en gas i.d.z.v. van art. 310 Sr door het verbruik daarvan door apparaten en installaties die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet respectievelijk het gasnet. Het enkele aansluiten van een afgesloten elektriciteits- en gasvoorziening kan niet als het wegnemen van elektriciteit en gas i.d.z.v. art. 310 Sr worden aangemerkt (HR 24 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3361).

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden