Niet terugbrengen gehuurde of geleende auto levert niet altijd verduistering op

Geplaatst op: 22 april 2018

Van wederrechtelijke toe-eigening is sprake als de verdachte zonder daartoe gerechtigd te zijn als heer en meester beschikt over een aan een ander toebehorend goed.1 De enkele omstandigheid dat de verdachte een gehuurd/geleased of geleend goed niet heeft teruggebracht of de verschuldigde geldsommen niet heeft betaald (en niet heeft gereageerd op aanmaningen daartoe), is evenwel niet voldoende voor het bewijs van wederrechtelijke toe-eigening.2

  1. vlg HR 24 oktober 1989, ECLI:NL:HR:1989:ZC8253, NJ 1990/256, HR 11 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX3620, HR 7 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:32, NJ 2014/187 m.nt. Keijzer en HR 30 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1771.
  2. Vgl. HR 23 januari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ3888, NJ 2007/84, HR 8 november 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF0199, NJ 2008/614, HR 24 maart 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH5189, HR 13 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:57 en HR 30 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1771.

Lees meer >


Wel terechte bewezenverklaring van verduistering bij niet terugbrengen auto

Geplaatst op: 21 april 2018

In de jurisprudentie zien we veel zaken waarbij het niet terugbrengen van een auto (huur/leen) werd aangemerkt als verduistering. Een klein overzicht van de relevante jurisprudentie

Lees meer >


Enkel het bezit gevonden identiteitsbewijs levert geen verduistering op

Geplaatst op: 17 februari 2017

Enkel het bezit van een op straat gevonden identiteitsbewijs, levert nog geen verduistering op (vlg HR 29 september 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ2723).

Lees meer >


Verkoop van geleasde auto is geen verduistering

Geplaatst op: 10 februari 2017

LJN: BL9963, Rechtbank Rotterdam, 2 april 2010
Aannemende dat op elk van de auto’s ten tijde van de verkoop daarvan door de VOF een rechtsgeldig stil pandrecht is gevestigd – aan de hand van de stukken in het dossier is niet steeds na te gaan of, en zo ja wanneer de desbetreffende onderhandse akte is geregistreerd conform het bepaalde in artikel 3:237 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek – is met de vestiging van dat pandrecht de betreffende auto niet (mede) gaan toebehoren aan de leasemaatschappij. De auto was en bleef op dat moment immers eigendom van de VOF. Het stille pandrecht verschafte de leasemaatschappij in beginsel niet meer, dan het recht bij onbetaald blijven van haar vorderingen, of een gegronde vrees daarvoor, afgifte van de auto te eisen en voorts, in voorkomend geval, het recht verhaal te zoeken voor onbetaalde vorderingen. Verkoop van een verpande zaak door de pandgever doet het pandrecht niet tenietgaan. Het verhaalsrecht wordt met die verkoop mogelijk wel gefrustreerd, maar daarop ziet het bepaalde in artikel 321 van het Wetboek van Strafrecht niet.

Lees meer >


Niet terugbetalen lening levert onder omstandigheden verduistering op

Geplaatst op: 07 februari 2017

Het niet terugbetalen van een lening, levert onder omstandigheden verduistering op. Dat volgt uit HR 7 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:32. In die zaak was volgens de Hoge Raad doorslaggevend dat verdachte 1,5 jaar na het “lenen” van de geldbedragen het geld nog niet had teruggegeven ondanks zijn toezegging het geld binnen 1,5 uur respectievelijk dezelfde dag terug te brengen. De uitspraak neigt dus sterk naar een vorm van bedrog die maakt dat de handeling van verdachte hier als verduistering werd aangemerkt. Bij een normale geldlening, die niet wordt terugbetaald, speelt dat niet.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden